Sankirtan Dhvanis

1. Jaya Ganesa Jaya Ganesa, Jaya Ganesa Pahi Mam. Sri Ganesa Sri Ganesa Sri Ganesa Raksha Mam.

2. Jaya Guru Siva Guru, Hari Guru Ram; Jagad Guru Param Guru, Sat-Guru Shyam.

3. Adi Guru Advaita Guru, Ananda Guru Om; Chid Guru Chidghana Guru, Chinmaya Guru Om.

4. Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare.

5. Jaya Sarasvati Jaya Sarasvati Jaya Sarasvati Saranam Om. Sri Sarasvati Sri Sarasvati Sri Sarasvati Namah Om.

6. Gauri Gauri Gange Rajesvari. Gauri Gauri Gange Bhuvanesvari Gauri Gauri Gange Mahesvari, Gauri Gauri Gange Mathesvari; Gauri Gauri Gange Mahakali, Gauri Gauri Gange Mahalakshmi; Gauri Gauri Gange Parvati, Gauri Gauri Gange Sarasvati.

7. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya; Radha Ramana Hare Govinda Jaya Jaya.

8. Raghupathy Raghava Rajaram, Pathitha Pavana Seetha Ram.

9. Sivaya Namah Om Sivaya Namah, Sivaya Namah Om Namah Sivaya. Siva Siva, Siva Siva, Sivaya Namah; Hara Hara, Hara Hara Namahsivaya. Siva, Siva, Siva Siva, Sivayanamah; Bhum Bhum, Bhum Bhum, Namahsivaya. Siva Siva, Sankara, Hara Hara Sankara, Jaya Jaya Sankara, Namami Sankara. Samba Sadasiva, Samba Sadasiva; Samba Sadasiva, Samba Sivoham Hara.

0 0

Post a comment